Uudised ja teated

Päevakava neljap, 10. juunil

8.00 Kooliaasta lõpetamise aktus

8.45 Klassijuhataja minutid

9.00 KONTSERT! 

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õpetaja Cätlin Mägi tutvustab, kuidas tekib elektrooniline pärimusmuusika.

10.00 BUSS

KUUMA JA KOSUTAVAT SUVE KÕIGILE!

Ootame kõiki esmaspäval taas kooli

https://www.hm.ee/et/koroona

Piirangute leevendamine

Alates 3.maist on kontaktõppele lubatud 1.-4.klassi ja 9.klassi õpilased ning haridusliku erivajadusega õpilased. Ülejäänud kooliastmete kontaktõppele lubamist arutab valitsus edaspidi.

https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-leevendab-jark-jargult-covid-19-piiranguid-alates-26-aprillist

Pärnjõe Kooli direktori 11.märts 2021 käskkiri nr 2.1-4/11

Õpilastele kiituse avaldamine.

Seoses 2020/2021. õa II trimestri lõppemisega avaldan kiitust järgmistele õpilastele:

1.Väga hea õppimise eest:

HELIS SOOTNA                              

KAURI  TAGGO                                

LISANDRA  SOOTNA                     

KRISTOFER  JÜRISAAR                

SANDRA  RAND                              

KETLIN  PRIIVITS                          

2.Hea õppimise eest:

KAISA GUSTAVSON                     

KRISTER  JÕEPERE                        

RASMUS  AALMAA                        

KRISTO  KILLOMETS                    

REBEKA  RAIK                                

EMMA  KITSEL                                

RANDEL  PERNIK                           

RANEL  PERNIK                              

KERTU  KRULL                               

STURE  AKKER                                

SVERRE  AKKER                             

DANIELA  PERNIK                         

KASPAR  SUMRE                            

LAURA  KULBOK                            

HENRI  TEKKU                                 

STEN  KÕIV                                       

3.Eeskujuliku käitumise eest:

TANEL  HAAS                                  

KÄDI  KILLOMETS                         

ROMEO-GAIUS  KITSEL              

HENDRIK  KARRO                         

BRIGITTE  HALLER                       

RAIT ROLAND  RETPAP               

RALDO  KULDSAAR                      

EGERT  KIVI                                     

KETLIN  VAINU                               

(allkirjastatud digitaalselt)

Valdur Ojala

direktor

Piirangud

1.–28. märtsini võivad õppehoonetes viibida ainult 1.–4. klasside õpilased ja hariduslike erivajadustega õppijad.
Lasteaedadele ja -hoidudele uusi piiranguid ei kehtestata.

Kontaktõpet läbi viies tuleb endiselt silmas pidada ettevaatusabinõusid võimalikult ohutuks tegutsemiseks.

Teiste klasside ning kutse- ja kõrgkoolide õppijad võivad koolis viibida ainult juhul, kui nad:

 • vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
 • vajavad õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone;
 • sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.

Siseruumides tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Õpperuumides tuleb kõiki tegevusi läbi viies tagada hajutatus ning vältida klasside vahelisi kokkupuuteid. Väljaspool õpperuumi võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Praktilist õpet, eksameid, teste ja olümpiaade korraldades tuleb samuti silmas pidada hajutamise ja kontaktide vähendamise vajadust. See tähendab näiteks ka, et ei tohiks korraldada olümpiaade selliselt, et ühte ruumi tulevad kokku osalejad mitmest koolist või maakonnast.

Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute tegevustele ning hariduslike erivajadustega õppijatele.

Valitsus arutab järgmisel nädalal, kas ja mis tingimustel võiks kontaktõppesse lubada ka lõpuklasside ehk 9. ja 12. klasside õpilased.

Huvitegevusele ja -haridusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ja -õppele 3. märtsist kehtivad piirangud

Huvihariduse ja -tegevuse, noorsootöö, treenimise ning täienduskoolituse ja -õppe puhul kehtivad 3.–28. märtsini täiendavad piirangud.

Viiruse levik on Eestis laialdane, mistap kõikide piirangute mõte on vähendada inimestevahelisi kontakte, et katkestada nakkusahelad.

Siseruumides on lubatud üksnes individuaaltegevus.

 • Tegevusi võib viia läbi üksi või koos juhendaja või kaaslasega.
 • Teiste inimestega tuleb tagada vähemalt kahemeetrine vahemaa.
 • Tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Näiteks tähendab see, et teha võib kontaktkoolitusi, kus osaleb üks koolitaja ja õppija. Paarismängud on lubatud ainult nendel spordialadel, mis lähevad individuaalspordiala mõiste alla. Nendeks on kuus spordiala: tennis, lauatennis, padel, sulgpall, rannavõrkpall, rannatennis.

Kui ruum on piisavalt suur, võib ühes ruumis olla individuaalselt tegutsejaid hajutatult ka rohkem, ent tuleb tagada, et ruumi täituvus ei oleks üle 25%. Näiteks tähendab see, et avatud noortekeskuses ei tohi korraldada grupitegevusi, ent noored võivad seal distantsi ja 25% täituvuse nõuet järgides viibida ja tegeleda individuaaltegevustega. Tegevuste piisava hajutatuse ja ohutuse, eeskätt kontaktide vältimise kindlustamiseks on soovitatav tagada iga harrastaja(paari) kohta 20m2 ala, mille sees tegevusi ellu viia.

Välitingimustes on lubatud tegevus kuni 10 osalejaga gruppides, sealhulgas treenerid või juhendajad. Tagatud peab olema, et ei puututa kokku teiste rühmadega ja järgitakse desinfitseerimisnõudeid.

Piirangud ei kehti koos liikuvatele või viibivatele perekondadele.

Kui huviringis või trennis osalevad ainult ühe igapäevaselt koos viibiva lasteaiarühma või kontaktõppel oleva klassi lapsed, võivad tegevused toimuda ka siseruumides grupiviisiliselt ning väljas suuremates kui 10-liikmelistes gruppides. Sel juhul tuleb tagada, et ühes grupis oleksid ainult ühe rühma või klassi õpilased, kes ei puutu kokku teiste rühmadega.

Samuti on lubatud kontaktõppel olevate õppijate õppekavajärgsed grupiviisilised tegevused. Näiteks ühe 3. klassi ujumistund.

5. märtsil toimub noortele mõeldud pressikonverents

5. märtsil kell 14.00 toimub noortele mõeldud pressikonverents, kus koroonaviiruse ja selle leviku piiramisega seotud küsimustele vastavad tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Küsimusi saab läkitada terve nädala jooksul Slido keskkonna vahendusel ning neid saab esitada ka pressikonverentsi ajal, kuid eelis on varem küsitud küsimustel. Keskkonnas tuleb õige ürituse leidmiseks sisestada kood noored0503.

Valitsus kiitis heaks põhikooli lõpetamise tingimused: eksamid toimuvad

Valitsus kiitis sel nädalal heaks määruse muudatuse, millega kinnitatakse põhikooli lõpetamise tingimused käesoleval õppeaastal.

Põhikooli lõpueksamid ja gümnaasiumi riigieksamid on oluline tagasiside nii õppijale, õpetajale kui riigile. Nende põhjal saab hinnata keerulise kooliaasta mõju ning kavandada toetusmeetmeid neile õpilastele, kes seda vajavad. Samuti on eksamitulemused vajalikud järgmisele tasemele õppima minekuks.

Muudatuse kohaselt on põhikooli lõpetamiseks vaja sooritada kõik lõpueksamid, ent nende eest ei panda tunnistusele hinnet, tunnistusele kantakse punktisumma protsent maksimaalsest tulemusest. Lõpetamine ei sõltu eksami tulemusest. Eksameid tuleb sooritada tavapäraselt kolm: eesti keel või eesti keel teise keelena, matemaatika ning aine õpilase valikul.

Gümnaasiumi riigieksamid toimuvad praeguse teadmise kohaselt tavapärases korras.

Juba eelmise aasta kevadel kinnitas valitsus määruse muudatuse, mille järgi ei pea 2020/2021 õppeaastal sooritama põhikoolis loovtööd ja gümnaasiumis õpilasuurimust või praktilist tööd, kui see ei ole kooli õppenõukogu otsusel eriolukorrast tulenevalt võimalik.

TUNNIPLAAN 1.-4.KLASSILE ALATES 1.MÄRTSIST 2021

Reedel, 19. veebruaril on Pärnjõe Koolis üks meeleolukas koolivaheajaeelne päev, millega tähistame korraga kolme tähtsat sündmust: vastlapäeva, Pärnjõe Kooli 101. sünnipäeva ja Eesti Vabariigi 103. sünnipäeva.

Igal juhul pane ennast riidesse nii soojalt kui võimalik! Lisaks paksudele sokkidele, kinnastele ja mütsidele on heaks abivahendiks külma tuule vastu torusallid, mis sügisesel matkapäeval osalemise eest saime.

8.00 – 8.45 1. tund
8.55 – 9.40 2. tund
Söömine
9.55 -10.40 3. tund Tunni osaks on e-aktuse jälgimine 10.00-10.20. Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi ülem Vahur Karuse esineb teemal „Kes kaitseb Eesti riiki?“

Söömine
11.00 PIDUPÄEVAÜLLATUS koolimaja ees õues!
12.00 Buss (Kergu/Kaisma lapsed liinibussi peale)

KRIISIKOMISJON PIKENDAS PIIRANGUID VALLAS

https://www.pparnumaa.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/zDKvdt6DqLoU/content/id/30074419?redirect=https%3A%2F%2Fwww.pparnumaa.ee

Haridus- ja teadusministri Jaak Aabi pühadetervitus

Armsad õpilased, koolirahvas, lapsevanemad, head Eesti inimesed!

Kui digikultuuriaasta jaanuaris algas, ei osanud keegi veel arvata, kui palju digitaalsemaks meie elu sel aastal päriselt muutub. Oleme erilises, pingutust nõudvas olukorras ja jätkame igapäevaselt ning kindlameelselt tööd hea hariduse nimel.

Olen haridus- ja teadusminister olnud mõned nädalad, kuid juba selle aja jooksul näinud tohutut pühendumist, tõhusat koostööd ja tegutsemist. Ma usun, et isegi praegu on meil põhjust rahul olla. Eesti on hariduse suunanäitaja. Meie õpilased on maailma tublimate seas, Eesti õpetajad professionaalsed. Inimeste usaldus teaduse vastu on kõrge. Meie arendustegevus ja innovatsioon innustavad teisi riike.

Kõige selle tõttu soovin sellel jõulueelsel ajal eelkõige väljendada oma tänulikkust.

Õppijad, õpetajad ja koolimeeskonnad – te olete üleilmse koroonakriisi ajal olnud edasipüüdlikud, vaprad ja head kohanejad.

Lapsevanemad – te olete pakkunud erilist tuge, ilma milleta me poleks hakkama saanud.

Haridusentusiastid – te olete leidnud kiired lahendused olukorrast tingitud väljakutsetele.

Suur tänu teile kõigile! 

Ma tean, et te ootate, et tavapärane rütm taastuks ja et me kõik saaksime piiranguteta igapäevase elu juurde tagasi minna. Kannatlikkus ja mõistmine viivad meid sellele lähemale.

Hariduses pole kiireid lahendusi. Me peame ühiselt pingutama, et kõik edasi ja vajadusel järele jõuaksid. Kõige sellega jätkame ka järgmisel aastal.

Meil tuleb kuulata ja mõista õpilasi, vanemaid, õpetajaid, spetsialiste ning neid toetada. Loodan ja usun, et saame ka edaspidi hakkama.

Aga nüüd tasub korraks aeg maha võtta. Saabuvad pühad on seekord väiksemad ja vaiksemad kui tavaliselt. See pakub võimaluse südamlikeks vestlusteks ja mõnusaks koosolemiseks.

Hoiame kokku ja oleme hoolivad.

Rahulikku ja imelist jõuluaega kõigile!

Meie tantsuvahetunnid

Tähelepanu!


Ajavahemikus 14. dets – 18. dets toimub Pärnjõe Koolis õppetöö distantsõppe vormis. Kui õpetaja peab vajalikuks läbi viia veebitundi, siis on üldjuhul aluseks tavapärane tunniplaan (näiteks kui 7. klassil on tunniplaanis teisipäeval 3. tund matemaatika, siis samal ajal ei toimu mingi teise õppeaine veebitundi). Meil kasutusel oleva Google Classroomi keskkonna eripärast tingituna on mugavam õppetööd planeerida ja läbi viia nii, et kõik tunnid algavad täistunnil – 1. tund 8.00, 2. tund 9.00, 3. tund 10.00 jne. Kutse koos lingiga veebitunnis osalemiseks saadetakse õpilase g maili kontole hiljemalt eelneva päeva õhtul kella 17.00-ks. Kell 17.00 on ka antud päeva kodutööde esitamise viimane tähtaeg õpilase jaoks.

Oleme kõik sellel viimasel koolinädalal tublid distantsõppijad ja püsime terved, et rõõmsalt kohtuda juba uuel, 2021. aastal! Teeme üheskoos sellele viirusele ühe korraliku tünga.

Päevakava kolmapäeval, 2. dets:

 1. 8.00 – 8.40
 2. 8.50 – 9.30
 3. 9.40 – 10.20
  Söömine
 4. 10.35 – 11.15
  Söömine
 5. 11.30 – 12.10
 6. 12.15 – 12.55
 7. 13.00 – 13.40
  13.45 BUSS
  15.00 – 17.00 Õpetajate DigiKiirendi
  koolituse lõpuüritus.

Päevakava reedel, 27. novembril:

8.00 Viktoriin
9.00 Ajude ragistamise tund „Kuidas ma promoksin Pärnjõe Kooli?“ (plakat,
luuletus, laul, lühinäidend, videoklipp vms)
10.00 Söömine
10.15 Ajuragina tulemuste esitlus
10.45 Söömine
11.00 Trimestri lõpetamise aktus
11.40 Klassijuhataja minutid
12.00 BUSS

Päevakava:

 • 1. tund 8.00 – 8.45
 • 2. tund 8.50 – 9.40
 • QR-koodi sandijooks
 • 3. tund 10.10 – 1.50
 • Söömine
 • 4. tund 11.05 – 11.45
 • Söömine
 • 5. tund 12.00 – 12. 40
 • 6. tund 12.50 – 13.30
 • 7 tund 13.35 – 14.15

BUSS tavalisel ajal

Lp. lapsevanemad!
Pärnjõe Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub neljapäeval, 19. novembril kell 18.00.
Päevakord:

 1. Ülevaade kooli hetkeolukorrast (direktor).
 2. Arutelu hariduselu tulevikust Pärnjõel tulenevalt Põhja-Pärnumaa valla haridus- ja noortevaldkonna arengukavast aastani 2040. Selgitusi jagavad ja küsimustele vastavad vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees, vallavolikogu aseesimees Priit Enok ning vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane.
 3. Küsimused, vastused, info.
  Kohtumiseni! Palun tule kohale ainult täiesti tervena, desovahendid ja kaitsemaskid kohapeal olemas!

Direktor ja õpetajad

Päevakava kolmap, 4. novembril 2020

 1. 8.00 – 8.30
 2. 8.40 – 9.10
 3. 9.20 – 9.50
  Söömine
 4. 10.05 – 10.35
  Söömine
 5. 10.50 – 11.20
 6. 11.25 – 11.55

12.00 Buss Vändra suunas. Kergu/Kaisma lapsed lähevad koju liinibussiga.
12.00 – 15.00 Õpetajate arvutikoolitus „Digikiirendi“

Alates 27.oktoobrist toimuvad teisipäeviti koolis tantsuvahetunnid.

Päevakava:

 1. 8.00-8.30
 2. 8.40-9.10
 3. 9.20-9.50
  Söömine
 4. 10.05-10.35
  Söömine

11.00 Valla 3.sünnipäevale pühendatud kontsert vaskpilliansamblilt BRASSICAL

12.00 Buss Vändra suunas. Kergu/Kaisma lapsed lähevad koju liinibussiga.

Ilusat vaheaga!
Kohtumiseni 26.10

Seoses meie õpetajate osalemisega DigiKiirendi koolitusprogrammis on kolmapäev, 14. oktoober õpilaste jaoks kodus õppimise päev. Selle päeva tundide õpiülesanded ja tegevusjuhised antakse eelnevate päevade
vastavates ainetundides ja pannakse üles ka e-kooli. Ole vastutustundlik ja ära lase iseendal laiselda!
Taaskohtumiseni neljapäeva hommikul!

Neljapäeval, 8. oktoobril käis meil külas jalgpallitreener Rauno Tutk, kes Eesti Jalgpalli Liidu kooliprogrammi „Jalgpall kooli!“ raames viis 1.-4. kl õpilastele läbi toreda treeningtunni. Varbad said küll pisut märjaks, aga õppisime uusi jalkanippe ning kool sai kingituseks eraldusvestid ja mitu jalgpalli. Pilte näeb siit.

Kolmapäeval, 7. oktoobril käis meie kooli esindus Jõulumäel, kus toimusid Pärnumaa koolide meistrivõistlused pendel- ja murdmaateatejooksudes. Väikeste põhikoolide seas õnnestus meil koju tuua 16x60m pendelteatejooksu võitjakarikas! Võidukasse võistkonda kuulusid: Kaisa Gustavson, Gregor Grinenko, Rebeka Raik, Kristo Killomets, Kädi Killomets, Tanel Haas, Daniela Pernik, Kaspar Sumre, Laura Kulbok, Markkus Kalaver, Brigitte Haller, Elmo Lumiste, Ketlin Priivits, Raldo Kuldsaar, Ketlin Vainu, Sten Kõiv
Juhendasid ja kaasa elasid kehalise kasvatuse õpetajad Ene Reier ja Valdur Ojala

Meie koolitädi Helje Karrot tunnustati õpetajate päeva puhul vallavalitsuse tänukirjaga suurepärase töö eest kooli iluaia kujundamisel ja hooldamisel.

ÕPETAJATE PÄEV 05. OKT. 2020
PÄEVAKAVA
8.00 – 8.10 KOGUNEMINE
8.15 – 8.50 I TUND
9.00 – 9.35 II TUND
SÖÖMINE I – V KLASS
9.50 – 10.25 III TUND
SÖÖMINE VI – IX KLASS
10.40 – 11.15 IV TUND
11.30 BUSS – I RING

Hommikuputru ei pakuta.

Pikapäevarühma ei toimu.

Septembris osales 1. ja 2. klassi õpilases Magusa Molekuli kokamütsi joonistusvõistlusel. Üheks auhinnavõitjaks seitsmest osutus 1.klassi õpilane Helis Sootna. Palju õnne! Juhendaja õpetaja Merle Naser.

Kolmapäeval, 23. septembril pärast 5. tunni lõppu läheme kõik
prügikoristusmatkale, et saada ühekorraga osa 3 sündmusest:

 • anname tagantjärele oma panuse 19. sept. toimunud Maailmakoristuspäeva õnnestumisele
 • osaleme 23.-29. septembrini vältaval Euroopa Spordinädalal
 • tervitame 22. septembril kell 16.31 alanud sügist!
 • Varusta ennast hea tuju ja sportliku riietusega! Kotid prügi jaoks ja
  kaitsekindad on kooli poolt.
 • Koolibuss viib koju tavalisel kellaajal.

Austatud lapsevanemad!

PÄRNJÕE KOOLI juures alustab õpetaja Eve Sikka juhendamisel tööd koolieelse ettevalmistuse rühm neile
lastele, kes saavad 7-aastaseks enne 2021.a. 1. oktoobrit ja soovivad kooliteed alustada just meie koolis.
Eelseisva tegevuse tutvustamine ja esimesed õppetunnid toimuvad neljapäeval, 1. oktoobril algusega kell 12.00
Et kõik sujuks algusest peale ladusalt, palume kaasa võtta mõned vajalikud asjad:

 harilik pliiats
 kustutuskumm
 pliiatsiteritaja
 värvipliiatsid
 käärid ja liimipulk
 joonistuspaber (A4)
 värvilised paberid
 vahetusjalatsid
 lapse sünnitunnistus

Info – tel. 44 93 573; 44 93 541 (kool); 51 65 896 (direktor); 56 476 401 (E.Sikka)

Kohtumiseni meie mõnusalt koduses Pärnjõe Koolis!

Pärnjõe Kool osaleb DIGIkiirendi programmis ja õpetajate koolituspäeva tõttu on kolmapäeval, 16.septembril 2020 kooli päevakava järgmine:

 1. 8.00 – 8.30
 2. 8.40 – 9.10
 3. 9.20 – 9.50
  Söömine
 4. 10.05 – 10.35
  Söömine
 5. 10.50 – 11.20
 6. 11.25 – 11.55
  12.00 BUSS

12.00 ̴ 15.00 DigiKiirendi koolituspäev õpetajatele.

HEI, KÕIK ÕPILASED!

Seoses meie õpetajate osalemisega ülevallalisel õpetajate koolituspäeval on neljapäev, 10. september õpilaste jaoks kodus õppimise päev. Selle päeva tundide õpiülesanded ja tegevusjuhised antakse eelnevate päevade vastavates ainetundides ja pannakse üles ka e-kooli. Ole vastutustundlik ja ära lase iseendal laiselda! Taaskohtumiseni reede hommikul!

Direktor Valdur Ojala

—  

Lugupeetud lapsevanemad jt pereliikmed!

Võttes arvesse Haridusministeeriumi ja Terviseameti soovitusi seoses kooliaasta alustamisega koroonaviiruse leviku tingimustes, palume tõsiselt kaaluda osalemist või mitteosalemist meie kooli 1. septembri aktusel. See päev on oluline ja kordumatu 1. klassi astujatele ja nende lähedastele, nemad on kõik lahkesti oodatud pidulikul sündmusel osalema. Aga vanemate klasside õpilaste vanematele, vanavanematele jt pereliikmetele on palve sel päeval koolimajja mitte koguneda, et kool saaks tagada aktusel osalejate hajutamise ja siseruumide 50% täituvuse nõuete täitmise. Soovitame tähistada kooliaasta algust märkivat rahvusvahelist tarkusepäeva kodus oma pere ringis. Täname juba ette mõistva suhtumise eest!

Pärnjõe koolipere