Uudised ja teated

Turvalist ja kõrget lendu!

Ilusat tutipidu 9.klass!

Tutipidu

Toidupakid on koolimajas ja need oleks mõistlik ära viia, kui tullakse õpikuid tooma kolmapäeval. Pakk on ligi 10 kg, nii et vajalik mingi transpordivahend.

Õpikute ja kooliraamatukogust laenutatud ilukirjanduse tagastamine.

1.-3.klass kokkuleppel klassijuhatajaga.

Teised klassid, kellel ei ole vaja mingeid töid enam teha.

3.juunil

8.00-8.30 – 4.klass

8.30-9.00 – 5.klass

9.00-9.30 – 6.klass

9.30-10.00 – 7.klass

10.00-10.30 – 8.klass

10.30-11.00 – 9.klass

Pärnjõe Kooli virtuaalne kevadkontsert

Täname kõiki, kes video valmimisel abiks olid. Nii lauljaid, pillimängijaid, luuletajaid, joonistajaid ja nende juhendajaid ning video monteerijat!

Kooliaasta lõpp

Pärnjõe Koolis lõpeb käesolev kooliaasta selliselt:

* Distantsõpe jätkub kõigile senisel moel reede, 22. maini

*Ajavahemikus 25. mai – 5. juuni kutsutakse erandkorras koolimajja kontaktõppele need õpilased, kellel on distantsõppe perioodil õpiülesannete lohaka täitmise tõttu tekkinud õppetöös suured võlgnevused või on vajadus rakendada täiendavat tuge seoses hariduslike erivajadustega.

* Need õpilased, kellel 22. maiks võlgnevusi pole ja lisatuge ei vaja, saavad sama perioodi vältel (25.05. – 05.06.) aineõpetajatelt lihtsaid üldharivaid ülesandeid kodusteks iseseisvateks õuesõppetundideks.

* Kokkuvõtvad trimestri- ja aastahinded pannakse kõikidele klassidele, ka 9. kl, välja 5. juuniks. 

* Klassitunnistused vormistatakse 9. juuniks.

* Põhikooli lõpuaktus toimub laupäeval, 13. juunil.  Aktuse läbiviimise vorm sõltub eriolukorra tingimustest, mis sel ajal riigis kehtivad.

Kooliaasta lõpetamisest ja eksamitest

Austatud õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja kogu koolirahvas!

Juba kuu aega tagasi, mil eriolukorra tingimused olid tänasest oluliselt murettekitavamad ning lootust distantsõppe lõpetamise tähtaegade kohta ei söandanud anda ka kõige optimistlikumad meie hulgast, asusime Haridus ja Teadusministeeriumis kavandama samme, kuidas korraldada kooliaasta lõpetamist.

Nüüd, mai alguses on hea meel tõdeda, et meie toonased plaanid on saanud
taas heakskiidu.

ESITEKS. Kooliaasta lõpetamine.

Alustan sellest, et kümne päeva pärast saame osaliselt jätkata
kontaktõppega.

Nimelt Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks ettepaneku, mille Haridus- ja Teadusministeerium esitas arutamiseks juba 9. aprillil. Selle kohaselt võivad haridusasutused alustada osalist kontaktõpet mai keskel. Alates 15. maist võib osaliselt taastada kontaktõppe kõigis haridusasutustes: üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, kõrgkoolides, täienduskoolitusasutustes, huvikoolides ning avatud noortekeskustes.

Aga ka pärast kontaktõppe osalist taastumist saab korraldada õpet koolide ruumides kuni 10-liikmelistes rühmades. Õppurite paigutamisel tuleb järgida 2+2 nõuet.

TEISEKS. Lõpuaktused ja lõputunnistused.

Kooliaasta lõpetamise ja selle ajakavaga seoses on paljudel tekkinud küsimus ka lõpuaktuste korraldamise võimaluste kohta. Rõhutan jätkuvalt, et kindlasti ei saa korraldada tavapärast lõpuaktust, mis toob kokku suure rahvahulga. Siiski annab viiruse leviku taandumine lootust, et eritingimustel saab tänavusi lõpuaktuseid läbi viia. Esiteks on selleks võimalik kasutada nutikaid digilahendusi, mis võimaldavad aktusest osa saada ka lõpetajate sugulastel-sõpradel-tuttavatel. Teiseks saab seda teha väiksemates rühmades ka vabas õhus, mitte üksnes ekraanide vahendusel. Aga kindlasti sõltub see klasside või lennu suurusest. Järgima peab kõiki tol hetkel avalikele kogunemistele kehtivaid piiranguid ja reegleid. Anname esimesel võimalusel täpsemaid soovitusi nendeks pidulikeks sündmusteks, mis toimuvad enamasti juuni lõpus.

Pidulik koolilõpuüritus on ka Vabariigi Presidendi ning haridus- ja teadusministri vastuvõtt parimatele koolilõpetajatele. See lükkub edasi. Võimalusel toimub vastuvõtt suve lõpus või sügise alguses.

Iga põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanu saab soovi korral oma lõputunnistusest digitaalse väljavõtte, millega on võimalik õpingute jätkamisel või tööle siirdumisel tõendada põhi- või keskhariduse omandamist. Tegemist on eriolukorra ajal loodud lahendusega, et kaitsta õpilaste tervist ning välistada vajadus minna lõpetatud haridusasutusse järele oma lõputunnistusele, mis võib õpingute jätkamiseks olla hädavajalik. Digitaalne väljavõte lõputunnistusest võimaldab ka senisest lihtsamat asjaajamist nii edasi õppimisel kui ka tööle siirdumisel, kuna õpilasel puudub vajadus lõputunnistuse originaaldokumendi esitamiseks uuele koolile või tööandjale.

KOLMANDAKS. Lõpueksamid.

Samuti on põhjust üle korrata, et Vabariigi Valitsus kiitis eile heaks meie aprilli alguses esitatud ettepaneku, mille kohaselt põhikoolieksameid tänavu ei toimu ning gümnaasiumi lõpueksamid ei ole kohustuslikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid sooritamata.

Arutasime seda põhjalikult lapsevanemate, õpilaste, õpetajate ja koolipidajate esindajatega ning jõudsime ühisele arvamusele, mida omakorda kinnitas ka haridusorganisatsioonidelt saadud üksmeelne tagasiside. Praeguses olukorras on oluline anda õpilastele valik – sooritada riigieksameid või mitte, teha seda praegu või hiljem. Siiski kutsume kõiki abituriente eksamitel osalema, sest tulevikku silmas pidades võib see olla edasiõppimiseks vajalik. Abituriendid, kes on tänavu eksamitele registreerinud, saavad soovi korral sooritada eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami, matemaatika riigieksami ning ühe rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami. Riigieksamid toimuvad mai lõpus-juuni alguses ning tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil.

https://www.hm.ee/et/uudised/haridusasutused-voivad-alustada-osalist-kontaktopet-alates-15-maist

#rohelinekarantiin

Põhja-Pärnumaa noortevolikogu koostöös Põhja-Pärnumaa noorsootöökeskusega korraldab
juba teist nädalat kõikidele valla noortele mõeldud väljakutset.
Kutsume üles osalema!
Kui Teie lapsel ei ole Facebooki või Instagrami, aga soov on kampaanias osaleda, siis võite
lisada pildid ka ise enda nime alt, aga kirjutage juurde lapse nimi, kes osaleb. Kindlasti jälgige
väljakutses osalemiseks teisi tingimusi (välja toodud plaktil).

Edukat osalemist!

Pärnjõe Kool 100

Pärnjõe Kool teatab kahetsusega, et käesoleva aasta 6. juuniks kavandatud kooli asutamise 100. aastapäevale pühendatud kokkutulekut riigis kehtiva eriolukorra tõttu pidada ei saa. Oleme otsustanud kaua oodatud suurürituse nihutada aasta võrra edasi ja see saab toimuma 2021. aasta kevadel. Täpsem info juba siis, kui normaalne elu Eestimaal on taastunud ja võimalik mingeid plaane teha. Seniks kõigile asjaosalistele kannatust ja hoidke oma tervist! Ükskord me tuleme kokku niikuinii!

Valdur Ojala, 100-aastase Pärnjõe Kooli direktor

Koolidirektori tervitus

Valitsuse seisukoht COVID-19 epideemia taandumisel.

Täna kujundas valitsus seisukoha, et COVID-19 epideemia taandumisel hakkab 15. maist õppetöö järk-järgult taastuma.

Juhul, kui COVID-19 viiruse levik taandub, toetavad valitsuse liikmed
haridus- ja teadusministri plaani taastada koolides 15. maist õppeaasta
lõpuni vabamas vormis õpe. Samuti võib korraldada gümnaasiumide
sisseastumiskatseid. Põhikooli lõpueksameid tänavu ei toimu.
Gümnaasiumi lõpetajad peavad tegema kaks riigieksamit. Kuni 15. maini
säiliks praegune distantsõpe.

Valitsuses heakskiidu saanud plaani eeldus on COVID-19 viiruse taandumine.
Kindlasti peavad koolid õppetöö taas ümberkorraldamisel arvestama, et
lapsed viibiksid väikestes rühmades ning lähtuda tuleb kõigist sel
hetkel kehtivatest piirangutest. Kooliminek peab olema laste jaoks ohutu.
Lisaks laste turvalisusele peavad olema lahendatud ka transpordi ja
koolitoidu küsimused.

Pärast 15. maid kuni suvevaheaja alguseni saavad koolid tegeleda vabamas
vormis õpilaste arendamisega, olgu selleks suhtlus-, väärtus-,
sotsiaalsete ja kodanikupädevuste arendamine, arenguvestluste
läbiviimine, õppepäevad vms. Samuti soovitab Haridus- ja
Teadusministeerium koolidel seirata õpilaste edasijõudmist ja vajadusel
pakkuda individuaalset või väikestes rühmades juhendamist. Õpilaste
arengu hindamiseks saavad koolid kasutada enesekontrolli teste ja muid
mittehindelisi võimalusi. Neid tegevusi korraldab kool oma parima
äranägemise järgi. Kuid sel õppeaastal tuleb ära jätta kõik suuremad
üritused, näiteks lõpuekskursioonid ja aktused.

Tänavu kevadel 9. klassi lõpueksameid ei toimu ja põhikool lõpetatakse
aastahinnete alusel. Hinnangud võivad kooli otsusel olla numbrilised või
arvestatud ja mittearvestatud. Põhikoolilõpetajatele väljastatakse
lõputunnistused juuni keskpaigaks.

Gümnaasiumide sisseastumiskatsed võib korraldada pärast 15. maid viisil,
et ühte ruumi ei kogune korraga üle kümne inimese, õpilased on
hajutatud koolimaja erinevatesse ruumidesse.

12. klassi lõpetajad peavad tänavu tegema kaks riigieksamit: mai lõpus
ning juuni alguses eesti keele või eesti keel kui teise keele ning
matemaatika eksami.

Pärast 15. maid toimuvad konsultatsioonid ja eksamiteks ettevalmistus.
Riigieksamitulemused selguvad 30. juunil.

https://www.hm.ee/et/uudised/covid-19-epideemia-taandumisel-hakkab-15-maist-oppetoo-jark-jargult-taastuma

Üleriigiline nutiviktoriin “Nutt tuleb peale”.
VASTATA SAAB VAID ÜKSI EHK INDIVIDUAALSELT.
Kokku on 5 valikvastustega küsimust.
Viktoriin on vastamiseks avatud 23.02.2020 – 27.03.2020.
Vastamiseks mine lehele http://nutiraama.weebly.com ja vajuta seal nuppu “VAJUTA SIIA VASTAMISEKS VIKTORIINILE”.
Tehniliste probleemide korral kirjuta: mart@raama.ee
Õigesti vastanute vahel loositakse välja auhindu.

7.märtsil toimus Pärnu-Jaagupi koolis maakondlik matemaatika olümpiaad. Meie kooli õpilased Sture Akker 4.klassist jagas 2.-3.kohta ja Laura Kulbok 6.klassist jagas 3.-4.kohta. Õpilasi valmistas olümpiaadiks ette õpetaja Mall Paat.

ERIOLUKORD. Muudatused vallaastuste töökorralduses. http://www.pparnumaa.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/zDKvdt6DqLoU/content/id/26995492?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pparnumaa.ee

PÕHJA-PÄRNUMAA VALLA KOOLID ON ALATES ESMASPÄEVAST, 16. MÄRTSIST KAUG- JA KODUÕPPEL. http://www.pparnumaa.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/zDKvdt6DqLoU/content/id/26938542?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pparnumaa.ee

Edasist infot saab valla kodulehelt. Küsimuste korral võib pöörduda ka direktori Valdur Ojala poole tel: 516 5896. Õpilased ja lapsevanemad saavad ühendust hoida klassijuhatajatega meili või telefoni teel. Õppimist jälgida eKoolist.

Kuidas käituda viiruste hooajal?

Seoses õpetajate koolitusega on kolmapäeval, 29.01 tundide ajad muutunud.

Päevakava kolmap, 29. jaan.:

 1. 8.00 – 8.40
 2. 8.50 – 9.30
 3. 9.40 – 10.20
  Söömine
 4. 10.35 – 11.15
  Söömine
 5. 11.30 – 12.10
 6. 12.15 – 12.55
 7. 13.00 – 13.40
  13.45 Buss
  14.00 – 16.00 Õpetajate koolitus

23.01 toimus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis maakondlik lauluvõistlus “Kaunim metsalaul 2020”. Meie koolist võtsid osa Rebeka Raik (1.kl), Daniela Pernik (4.kl) ja Sandra Rand (5.kl), kelle juhendajaks oli meie tore muusikaõpetaja Kalli Rõõmusaare. Tiitli “KAUNIM METSALAUL 2020” laulis endale välja Rebeka Raik looga “Prügialul” (K. Sillamaa).

Toeta ka sina Pärnjõe koolilapsi et nad saaksid vahetundide ajal kummikeksu ja footbag’i mängida. Iga toetus on samm lähemale eesmärgile.

https://vahetund.ee/parnjoe-kool/?fbclid=IwAR2plAw4779AyRZXlfGSKvCEh5aJu7jVUPAjSgz5FMpI6fg7b0bEkNQ4GHo

19.detsember on avatud igal vahetunnil ja tund aega enne jõulupidu heategevuslik jõulukohvik. Kohviku tulu läheb kott-toolide ostmiseks kooli koridori.

1.-5.klassi jõuluhommikud

Seoses veekatkestusega Pärnjõel
päevakava neljap, 21. novembril:

 1. 8.00 – 8.30
 2. 8.40 – 9.10
 3. 9.20 – 9.50
  Söömine
 4. 10.05 – 10.35
  Söömine
 5. 10.50 – 11.20
 6. 11.25 – 11.55
  Buss 12.00

18.11 käis 4.-6.kl õppereisil Tallinnas. Külastati Raeapteeki, kus sai teada selle apteegi ajaloost ning valmistati ka ise teesegusid, mille sai koju kaasa võtta. Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis tutvustati vanu Kadripäeva kombeid ning käidi ka ühes talus kadrisandiks. Nende vahvate tegevuste pildid leiad siit.

14.11 võistles meie kooli võistkond maakondlikul VARIA viktoriinil, mis toimus sel korral Varblas. Pärnjõe Kooli võistkonda kuulusid: Hendrik Karro (5.kl), Laura Kulbok (6.kl), Henri Tekku (7.kl), Ketlin Priivist (8.kl) ja Janeliis Sootna (9.kl). Juhendaja: õp. Andrus Ütt.

14.11 toimus koolis MARDI-KADRIPÄEV. Riietuda tuli sellel päeval Mardiks või Kadriks. Parimaid kostüüme võid vaadat siit.

26.10 toimus Noorteühing Eesti 4H kiidupäev Pärnus Endla teatris koos etenduse “Dr.Dolittle” vaatamisega. Pärast etendust pärjati parimaid 4H liikmeid. Aasta tegija 2019 osutus 4H lastekoor, kus laulavad ka Pärnjõe laululapsed. Aastate tegijaks pärjati Kalli Rõõmusaare. Pilte saab näha siit.

10. – 16.10 toimus koolis 1.-5.klassile teraviljanädal. Tutvuti teraviljadega ja nendest valmistatud mõningate toodetega. Lahendati vahvaid ülesandeid.

27.09  Jõulumäel toimusid Pärnumaa koolide meistrivõistlused murdmaateatejooksudes. Seekord medaleid ei tulnud, aga jõudumööda pingutasid kõik. Kooli au eest olid väljas Rebeka Raik, Vanesa Kozlovska, Kertu Krull, Tanel haas, Randel Pernik, Kristo Killomets, Sandra Rand, Kädi Killomets, Kristina Paju, Taavi Haas, Kert Krull, Kaspar Sumre, laura Kulbok, Brigitte Haller, Markkus Kalaver, Sten Kõiv, Elmo Lumiste, Kertu Vellemäe, Ketlin Priivits, Tauno Haas, Sten-Markus Riiel. Juhendajad – Ene Reier ja Valdur Ojala.

20.09 Käisime rahvusvahelise spordinädala raames Mukri rabas matkal. Pilte saab vaadata siit. Videot on võimalik vaadata siit.

Meie vahva seltskond Mukri rabas

17.09 oli meie koolil koos Juurikaru kooliga kokku panna võistkond, et osaleda Kilingi-Nõmmes toimuval jalgpalli võistlustel. Meie koolist olid võistkonnas Alari Lehtmäe, Elmo Lumiste, Markkus Kalaver ja Sten Kõiv.